Persian Label

مبخر به افراط


Alternative Term

تبخیر به افراط
مبخر بسیار
تبخیر بسیار


Persian Definition

فعل داروی مبخری که باعث تبخیر ماده به میزان زیاد شود.


English Definition

Action of an evaporating drug that causes excessive evaporation.


UnaProd